Условия и правила за ползване

I. Предмет

Този уеб сайт (www.ormy.io) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД, ЕИК: 205469363, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Околчица № 32

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти и лиценз на разработваните софтуерни от Сайта или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта.

Общите условия на "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно. "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки един случай на промяна на Общите условия "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

"ОРМ Дигитални Решения" ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


II. Общи положения

1. Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет.
Данни за търговеца:
Търговско наименование: "ОРМ Дигитални Решения" ЕООД
Седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4004, ул. Околчица № 32
ЕИК: 203648723 и идентификационен номер по ДДС: BG 203648723
Връзка с търговеца:
На посочения по-горе адрес;
На телефон: 0700 31 0 30
Или на имейл адрес: [email protected]

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46факс: (02) 940 36 40Email: [email protected], [email protected]Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.ormy.io и чрез него Клиентите могат да намерят информация за компанията и предлаганите софтуерни продукти.

3. Целта на настоящият сайт е да обобщи и даде базова информация за всеки един софтуерен продукт, който разработва Търговеца. Възможно е всеки продукт да има отделен негов си продуктов сайт, в който са описани детайли неговите си условия за използване, политика за лични данни и т.н.

4. Клиентите, които използват Сайта се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им във връзка със закупуването на продукти, предлагани от Сайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл.изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Всички съобщения и електронни документи от страна на Търговеца ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от негови законни представители, по смисъла на Търговския закон и ДОПК.